29 березня 2020

Європейський досвід-майбутнім аграріям

   Навчання в закладах аграрної освіти в сучасних реаліях вимагає тісної інтеграції теорії та практики задля кращого засвоєння матеріалу та подаль-шого його використання в професійній діяльності. Особливо це стало актуа-льним в контексті інтеграційних процесів до ЄС. Постає гостра проблема не-достатньої кількості кваліфікованих працівників аграрного сектору економі-ки. У зв’язку з цим нагальною потребою є залучення до навчального проце-су справжніх майстрів своєї справи, які можуть сформувати правильний век-тор подальшого  кар’єрного росту студентів.
   Зокрема, 29 червня 2018 року студенти ВМ-405 групи Золочівського коледжу ЛНАУ мали змогу ознайомитися з діяльністю компанії «Ґудвеллі Україна», представники, якої провели змістовну презентацію її діяльності. Ця компанія займає провідне місце на ринку завдяки впровадженню прогресив-них та інноваційних технологій. Розвиток компанії почався у 2004 році на основі 100% датських інвестицій, аналогічні компанії діють на території Данії та Польщі.
   Основні напрямки діяльності: вирощування сільськогосподарських культур, вирощування свиней, впровадження та адаптація європейського досвіду для вдосконалення ведення господарства в Україні. Наприклад, в ком-панії була запроваджена програма Agrinavia Registration, з допомогою, якої фіксуються всі види польових робіт та їхні характеристики. Ведуться роботи щодо будівництва м’ясопереробного та біогазового заводу. На основі лабо-раторних досліджень продукції компанії можна стверджувати, що вона від-повідає всім вимогам та немає перевищень гранично допустимих рівнів за-лишкових кількостей отрутохімікатів.
   В ході презентації студенти мали змогу ознайомитися з основними ас-пектами діяльності компанії, організації виробництва продукції, цікавими новелами аграрної сфери, а також проблемними питаннями впровадження інноваційних технологій у виробництві. Особливий інтерес у студентів ви-кликали безпосередньо технологічні процеси, адже вони базуються на най-новіших європейських розробках. У зв’язку з цим між представниками ком-панії та керівництвом Золочівського коледжу ЛНАУ була досягнута домов-леність щодо проходження навчально-виробничої практики на базі виробни-чих потужностей компанії, а також їх подальшого працевлаштування.

Зав.відділенням вет.мед.та техн-й в твар.-ві                Рапа Л.В.

Немає коментарів:

Дописати коментар