27 березня 2021

Тези доповіді онлайн-конференції "Педагогічні інновації в освітньому процесі в умовах пандемії" присвяченій 165-річчю Львівського НАУ

Рапа Л.В.

Викладач

Золочівського коледжу Львівського НАУ

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Вступ. Навчання в закладах аграрної освіти в сучасних реаліях вимагає тісної інтеграції теорії та практики задля кращого засвоєння матеріалу та подальшого його використання в професійній діяльності. Постає гостра проблема недостатньої кількості кваліфікованих працівників аграрного сектору економіки. У зв’язку з цим нагальною потребою є залучення до навчального процесу справжніх майстрів своєї справи, які можуть сформувати правильний вектор подальшого  кар’єрного росту студентів. Особливо складним даний процес є в умовах карантинних обмежень.

Результати дослідження. Набуття практичних навичок займає неабияке значення  у навчанні студента. Розглянемо особливості організації проходження практики на прикладі власного досвіду. Під час проходження практики в агрокомпанії ‘’Гудвеллі Україна’’ студенти мали змогу поглибити навички у сфері епізоотології, зокрема, брали участь в проведенні епізоотологічних обстежень та активно сприяли функціонуванню ветеринарно-санітарних об’єктів бази практики. Також вагоме значення мало практичне закріплення навичок у сфері паразитології, зокрема, студенти мали змогу проводити клінічні обстеження свиней. З метою практичного застосування знань в галузі внутрішніх хвороб сільськогосподарських тварин студенти ознайомилися з санітарно-гігієнічними та екологічними умовами утримання свиней, що дало змогу встановити, що належне утримання свиней є запорукою мінімізації ризику виникнення  у останніх внутрішніх хвороб.

Також студенти поглибили свої знання у сфері акушерства та відтворення сільськогосподарських тварин, зокрема, брали участь у веденні зоотехнічного обліку свиней, проводили клініко-гінекологічні дослідження свиней, встановлювали придатність свиней до відтворення, ознайомилися з новітніми технологіями у сфері штучного осіменіння та специфікою профілактики хвороб у вагітних свиней. Окрім цього, студенти брали участь в прийнятті пологів, що дало змогу поглибити набуті знання у сфері прийняття пологів у свиней.

Неабияку значимість мало також і вдосконалення підходів до проведення хірургічної роботи. Студенти проводили дослідження свиней з метою визначення патологій, що потребують хірургічного втручання. Окрім цього, студентами приймалася активна участь у здійсненні операцій, зокрема, з метою лікування асептичних і гнійних процесів, кастрації самців тощо. В ході проведення операцій студенти оволоділи сучасними методами анестезії та наркозу. Окрім цього, студенти також проводили післяопераційне лікування свиней. Ще одним значимим здобутком, одержаним студентами під час проходження практики, стала участь в проведенні ветеринарно-санітарної експертизи туш та внутрішніх органів свиней, що дало змогу вдосконалити набуті знання у сфері забою свиней.

Проходження практики здійснювалося з неухильним дотриманням вимог щодо охорони праці, зокрема, перед проведенням практичних дій студенти проходили інструктаж, що мав на меті забезпечити належний рівень безпеки під час виконання практичних завдань.

Після проходження практики кожен студент мав змогу узагальнити власний архів (фото- та відеоматеріалів), що дало змогу систематизувати набуті  знання. Це неабияк посприяло  в написанні та захисті звітів. З початком карантинних обмежень навчальний процес значною мірою ускладнився, адже стало дещо важче забезпечити наочність. Особливий вплив помітний під час проведення практичних занять в дистанційному режимі. Після проходження практики на виробництві студенти значно краще та ефективніше справляються з виконанням завдань при підготовці та захисті практичних робіт в дистанційному режимі. В процесі дистанційного  навчання  також забезпечується постійний викладацький супровід, регулярне відстеження результатів навчання студентів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі. Наявність власних наочних матеріалів дала змогу студентам більш ефективно працювати з навчальною літературою, закріпити здобуті знання.

Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що належне проведення навчального процесу в дистанційному режимі можливе за наявності низки передумов. Перш за все мова йде про ефективну теоретичну підготовку студентів. Також велика увага повинна приділятися набуттю практичних навичок та вмінь, зокрема, надання студентам можливості проходити практику на виробництві для кращого закріплення здобутих знань.  


Немає коментарів:

Дописати коментар